487.jpg

เรียนรู้วิธีชงกาแฟ

เมื่อจบหลักสูตรบาริสต้าของ TNI ผู้เข้าเรียนสามารถมั่นใจสำหรับการชงถ้วยกาแฟศิลปะสุดหอมอร่อย และยังมีโอกาสที่จะทำงานในร้านกาแฟใหญ่ของ TNI หรือเริ่มต้นธุรกิจจากกาแฟ
488.jpg

เรียนรู้วิธีชงกาแฟ

เมื่อจบหลักสูตรบาริสต้าของ TNI ผู้เข้าเรียนสามารถมั่นใจสำหรับการชงถ้วยกาแฟศิลปะสุดหอมอร่อย และยังมีโอกาสที่จะทำงานในร้านกาแฟใหญ่ของ TNI หรือเริ่มต้นธุรกิจจากกาแฟ
489.jpg

เรียนรู้วิธีชงกาแฟ

เมื่อจบหลักสูตรบาริสต้าของ TNI ผู้เข้าเรียนสามารถมั่นใจสำหรับการชงถ้วยกาแฟศิลปะสุดหอมอร่อย และยังมีโอกาสที่จะทำงานในร้านกาแฟใหญ่ของ TNI หรือเริ่มต้นธุรกิจจากกาแฟ

491.jpg

เรียนรู้วิธีชงกาแฟ

เมื่อจบหลักสูตรบาริสต้าของ TNI ผู้เข้าเรียนสามารถมั่นใจสำหรับการชงถ้วยกาแฟศิลปะสุดหอมอร่อย และยังมีโอกาสที่จะทำงานในร้านกาแฟใหญ่ของ TNI หรือเริ่มต้นธุรกิจจากกาแฟ
490.jpg

เรียนรู้วิธีชงกาแฟ

เมื่อจบหลักสูตรบาริสต้าของ TNI ผู้เข้าเรียนสามารถมั่นใจสำหรับการชงถ้วยกาแฟศิลปะสุดหอมอร่อย และยังมีโอกาสที่จะทำงานในร้านกาแฟใหญ่ของ TNI หรือเริ่มต้นธุรกิจจากกาแฟ
ห้องเรียนมีจำนวนนักเรียนน้อย สิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย มีการผสมผสารระหว่างเชิงทฤษฎีและการปฏิบัติ มีวิธีการใช้เหตุผลและใช้ความคิดสร้างสรรค์ มีนโยบายพิเศษสำหรับนักเรียนที่มีสถานการณ์ที่ยากลำบาก

Please upgrade IE 8+, Download here